Kỷ yếu Giáo Xứ Ngọc Đồng - Giáo phận Xuân Lộc: 1954 - 2004
Phụ đề: Kỷ yếu Giáo Xứ Ngọc Đồng - Giáo phận Xuân Lộc: 1954 - 2004
Tác giả: Kỷ -
DDC: 275.970 5 - Niên giám về Giáo hội Công giáo Việt Nam (Bao gồm cả kỷ yếu về Giáo Phận, Giáo Xứ, Giáo Họ, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: ngđồng-xl/
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005702
Nhà Xuất bản: Giáo xứ Ngọc Đồng - Xuân Lộc
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 24
Số trang: 180
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0005703
Nhà Xuất bản: Giáo xứ Ngọc Đồng - Xuân Lộc
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 24
Số trang: 180
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0064632
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 24
Số trang: 180
Tình trạng: Hiện có